Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LUSSING FINANCIELE PLANNING versie 1 november 2015

1 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lussing Financiële Planning als leverancier van dienstern optreedt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de overeenkomst tot opdracht. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Lussing Financiële Planning slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2 Onder opdrachtgever in deze voorwaarden wordt tevens bedoeld diensvertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

3 UITVOERING

3.1 Lussing Financiële Planning zal de opdracht met zorg uitvoeren.

3.2 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Lussing Financiële Planning het verstrekken van de adviezen, die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en betaling van het honorarium van die één of meerdere fasen heeft plaatsgevonden.

4 TERMIJNEN VOOR UITVOERING

4.1 Alle door Lussing Financiële Planning genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal Lussing Financiële Planning opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

4.2 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen.

5 VERTROUWELIJKE INFORMATIE

5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

6 MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Lussing Financiële Planning staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Lussing Financiële Planning in rekening worden gebracht.

7 MEERWERK

7.1 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal Lussing Financiële Planning opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre nader meerwerk tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

8 HONORARIUM EN BETALING

8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.

8.2 Alle declaraties worden door opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van declaratie betaald. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.3 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium en van de eventuele gerechtelijke kosten.

8.4 Lussing Financiële Planning zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.5 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan Lussing Financiële Planning ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Lussing Financiële Planning de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

8.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Lussing Financiële Planning en de verplichting van de opdrachtgever jegens Lussing Financiële Planning onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

9.1 Lussing Financiële Planning is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Lussing Financiële Planning redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Lussing Financiële Planning ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

9.2 Lussing Financiële Planning is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben.

10 INSCHAKELING DERDEN

10.1 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst is Lussing Financiële Planning gerechtigd een opdracht (deels) door een derde te laten uitvoeren dan wel een derde daarbij in te schakelen en is vrij in de keuze van de derde. Lussing Financiële Planning kan alleen voor tekortkomingen in het eigen aandeel aansprakelijk worden gehouden.

11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Ter zake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van Lussing Financiële Planning voor door opdrachtgever geleden schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen: € 500.000,00 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) 100 maal het totaal bedongen honorarium voor het door Lussing Financiële Planning verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.

11.2 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is Lussing Financiële Planning in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. Lussing Financiële Planning staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Lussing Financiële Planning is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

11.3 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

11.4 Opdrachtgever zal Lussing Financiële Planning vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van Lussing Financiële Planning of door Lussing Financiële Planning ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

12 VERBOD OP VERVEELVOUDIGING EN/OF OPENBAARMAKING

12.1 Lussing Financiële Planning behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en het Intellectuele eigendom.

12.2 Alle door Lussing Financiële Planning verstrekte adviezen, rapporten enz. zijn uitsluitend bestemd te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder toestemming van Lussing Financiële Planning worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of overgedragen te worden aan derden.

12.3 Bij overtreding van het verbod, bepaald in artikel 12.1 t/m 12.2 behoudt Lussing Financiële Planning zich het recht voor schadevergoeding te vorderen.

13 KLACHTTERMIJNEN

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden vermeld aan Lussing Financiële Planning.

14 VERVAL VAN RECHT

14.1 Elke vordering tot vergoeding van schade waarvoor opdrachtgever en/of derden Lussing Financiële Planning aansprakelijk houdt/houden verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende die waarop opdrachtgever en/of derden met de schade bekend is/zijn geworden dan wel redelijkerwijs bekend had/hadden kunnen zijn.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1 Alle overeenkomsten tussen Lussing Financiële Planning en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van Lussing Financiële Planning in Nederland dan wel van het arrondissement waar Lussing Financiële Planning in Nederland gevestigd is, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Lussing Financiële Planning heeft echter het recht om een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde Rechter.

16 WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

16.1 Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.